UKWs - VHFs
VHF Lorenz SEM 7
VHF SEL SEM 57
VHF ITT STR 20
VHF ITT STR 24S
VHF ITT STR 60
Skanti 1000 = RT 4822
VHF RADMOR Unitra
VHF Debeg 6330
VHF RT 141 = Debeg 7602
VHF RT 143 = Debeg 7606
VHF STR 24 = Debeg 7607
VHF USE 202 = Debeg 7608
VHF Debeg 7612
VHF RT144C = Debeg 7619
VHF Hagenuk UB 182
VHF SAIT TC 5773 / D72A
Version: 18-Jun-11 / HBu
Zur Auswahl